ഓർമ –  ഗതകാല കേരളീയ കുടുംബ മൂല്യങ്ങൾക്ക് ഒരേ തൂവൽ പക്ഷികൾ എന്നപോലെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന കുടുംബങ്ങളുടെ ആഗോള സൗഹൃദ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം.

ORMA, the Overseas Resident Malayalees Association is a global society of families and friends of Kerala origin, as well as non- resident Keralites, in pursuit of classic Kerala family values, adept with modern growth and enthusiastic for philanthropic efforts. “Vasudaiva Kudumbakam”  ORMA strives to promote among the members, the finest family values of unadulterated Kerala, proficient with latter-day growth, and to hand over these values to new generations, together with a quest for charitable deeds.  ORMA encourage Kerala classic family values, befitting with contemporary progress along with activities of charity.

ORMA Logo

The primary objective of Overseas Resident Malayalee Association (ORMA International) is to have fellowship with its members and work towards their common objectives.  ORMA is providing a common platform to bring together the Keralites from all walks of life and foster the common bonds of culture, tradition, and way of life.  ORMA is also working for the multi-faceted development of members and families, in areas such as literature, arts, youth affairs, sports, family welfare, political education, and civic affairs.  ORMA is in the forefront to support and carryout charitable activities.

ORMA Founding Members